Regulamin warsztatów Power UP Chrzanów
16167
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16167,page-child,parent-pageid-16163,bridge-core-2.2.6,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-21.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
REGULAMINY

Regulamin warsztatów „Power Up! Chrzanów”

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został opracowany przez Stowarzyszenie Cześć ul. Kopernika 20/56, 32-540 Trzebinia, NIP: 628 227 21 19,REGON: 369414419,KRS: 0000735593 zwane w dalszej części “Organizatorem”
 1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w warsztatach „Power Up! Chrzanów”
 2. Regulamin obowiązuje w trakcie warsztatów „Power Up! Chrzanów” realizowanych w dniach: 19 września 2020 i 24 października 2020.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie: https://stowarzyszenieczesc.pl/regulaminy/power-up-chrzanow
 4. Regulamin przeznaczony jest dla osób, które będą brały udział w warsztatach w wybranych przez siebie terminach zwanych dalej „Uczestnikami”.
 5. Wszelkie pytania prośmy kierować na adres: kontakt@ambasadakreatywnosci.pl
 6.  Informacje o terminach oraz linki do rejestracji w systemie Evenea będą publikowane na: https://www.facebook.com/powerupchrzanow

 § 2. Warunki uczestnictwa

 1. W warsztatach może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie województwa małopolskiego, która zgłosi chęć udziału w warsztatach, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. Osoby poniżej 18 roku życia powinni posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w warsztatach.
 2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest rejestracja na wybrany warsztat przez system Evenea.
 3. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona i wynosi 15 osób, na każdą edycję.
 4.  Osoba staje się Uczestnikiem warsztatów z chwilą potwierdzenia przez Uczestnika swojego udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na wybrany warsztat w systemie Evenea
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty, oraz godziny rozpoczęcia warsztatów. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Uczestnika warsztatów.
 6. Koszt organizacji i przeprowadzenia warsztatów pokrywa Organizator.
 7. Koszty podróży i noclegu ponosi Uczestnik.

 § 3. Prawa i obowiązki uczestnika

 1.  Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach. W przypadku rezygnacji zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową lub telefoniczną przed dniem warsztatów.
 2. Każdy z Uczestników/czek warsztatów zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu na liście obecności.
 3. Na prośbę Organizatora Uczestnik zobowiązany jest wypełnić ankietę ewaluacyjną, która zostanie mu przedstawiona w formie papierowej bądź elektronicznej.
 4. Każdy z Uczestników/czek warsztatów zobowiązany jest do noszenia maski lub przyłbicy w trakcie trwania warsztatów.
 5.  Uczestnik powinien poinformować Organizatora o problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych Uczestników warsztatów.
 6. Jeżeli u Uczestnika występują lub wystąpiły, na co najmniej 2 tygodnie przed terminem warsztatów, objawy wskazujące na zakażenie COVID-19, jest on zobowiązany do rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach i poinformowania o tym Organizatora.
 7.  Jeżeli u Uczestnika zostanie zdiagnozowana choroba koronawirusowa (COVID-19) w terminie 14 lub mniej dni, od uczestnictwa w warsztatach, jest on zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.
 8. Uczestnik warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność materialną i odpowiada karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone przez niego w miejscu odbywania się warsztatów, w stosunku do innych jego Uczestników jak i za uszkodzenie mienia Organizatora.
 9. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Osoby uczestniczące w warsztatach zobowiązane są przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa, obowiązujących w miejscu organizacji warsztatów

 § 4. Dane osobowe

 1. Wysłanie zgłoszenia wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach organizacji i przeprowadzenia warsztatów w Ambasadzie Kreatywności jak również późniejszej sprawozdawczości.Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak w przypadku braku jej wyrażenia, udział w szkoleniu nie będzie możliwy.
 2. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub firmom.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz wypełnienia obowiązków sprawozdawczych względem Województwa Małopolskiego w związku z realizacją zadania w ramach programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.
 4. Uczestnik zapisując się na warsztat wyraża zgodę na przesyłanie informacji o innych wydarzenia realizowanych przez Organizatora.

 § 5. Wizerunek

 1. Wysłanie zgłoszenia wiąże się z wyrażeniem zgody na  na nieodpłatne utrwalanie wizerunku  Uczestnika poprzez fotografowanie i filmowanie jego osoby, nagrywanie dźwięku oraz na przechowywanie, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu w związku z działalnością dokumentacyjną, sprawozdawczą, reklamową i promocyjną Organizatora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak w przypadku braku jej wyrażenia, udział w warsztatach nie będzie możliwy.

 § 6 Prawa i obowiązki uczestnika

 1. Organizator warsztatów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty utracone lub pozostawione przez Uczestnika w miejscu odbywania się warsztatów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Uczestnika w warsztatach.
 3. Osoby uczestniczące w warsztatach zobowiązane są stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Ogólny nadzór nad realizacją warsztatów w ramach projektu „Power Up! Chrzanów” a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii koordynatora projektu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Chrzanów.