Statut Stowarzyszenia Cześć
15862
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15862,page-child,parent-pageid-16163,bridge-core-2.2.6,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-21.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
NASZ STATUT

Statut Stowarzyszenia Cześć

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 §1

Stowarzyszenie nosi nazwę: “Cześć” i zwane jest dalej “Stowarzyszeniem”.

 §2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Działa na podstawie przepisów ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 210) oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa i niniejszego statutu.

 §3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Trzebinia

 §4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia stanowi Rzeczpospolita Polska, kraje Unii Europejskiej oraz pozostała część świata.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 §5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 §6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może również zatrudniać swoich członków. W przypadku, gdy pracę na rzecz stowarzyszenia świadczy członek Zarządu Stowarzyszenia – w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tej Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków Stowarzyszenia.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami.
 3. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadzie odpłatności.
 4. Pracownikami zatrudnionymi przez stowarzyszenie do wykonywania określonych czynności mogą być również członkowie stowarzyszenia.

 §7

Stowarzyszenie używa własnych symboli i pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Kształt symboli i pieczęci określa Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§8

 1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
 1. Inicjowanie i organizowanie działalności na rzecz edukacji i samorozwoju jego członków oraz osób z zewnątrz;
 2. Tworzenie dzieł oraz przeprowadzanie badań naukowych;
 3. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 4. Działalność w obszarze edukacji dzieci i młodzieży jak również osób dorosłych i osób starszych;
 5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 6. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 7. Wspieranie osób wykluczonych społecznie poprzez prowadzenie Przedsiębiorstwa Społecznego.
 8. Działalność charytatywna;
 9. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i kultury;
 10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 13. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 14. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 15. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 17. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 18. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 19. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 20. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 21. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz działalność fizjoterapeutyczna.
 22. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 23. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 24. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 25. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 26. Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
 27. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 28. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 29. Promocja i organizacja wolontariatu;
 30. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. Działalność na rzecz rewitalizacji;
 34. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
 35. Promocja i rozwój innowacji gospodarczych.
 36. Działalność na rzecz promocji i rozwoju nowych technologii.

 §9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej, społecznej w województwie małopolskim i pozostałym obszarze Rzeczpospolitej poprzez promocję i propagowanie mikro i małych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć gospodarczych organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie w celu rozwoju gospodarczego regionu i likwidacji w ten sposób bezrobocia oraz inne działania zmierzające do aktywności społecznej mieszkańców;
 2. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej;
 3. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej;
 4. Opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. Opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne, prowadzenie badań społecznych;
 6. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej;
 7. Działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty;
 8. Ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia;
 9. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy;
 10. Przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów pomocy;
 11. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;
 12. Rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy;
 13. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych;
 14. Samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych;
 15. Powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia
 16. Przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną;
 17. Przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia,
 18. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie;
 19. Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia;
 20. Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych;
 21. Działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania;
 22. Wymianę i edukację kulturalną;
 23. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami;
 24. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi;
 25. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;
 26. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia;
 27. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;
 28. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
 29. Tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych;
 30. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia;
 31. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, spotkań oraz innych form poszerzania wiedzy;
 32. Organizowanie imprez, festiwali i innych wydarzeń o charakterze publicznym;
 33. Współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
 34. Udział w wydarzeniach o charakterze szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, debat, spotkań;
 35. Udział w imprezach, festiwalach i innych wydarzeniach o charakterze publicznym;
 36. Współpracę i komunikację z mediami;
 37. Tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali, aplikacji mobilnych i serwisów;
 38. Tworzenie niezależnych opracowań, materiałów edukacyjnych, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej;
 39. Współpracę z władzami państwowymi, lokalnym samorządem oraz podmiotami gospodarczymi;
 40. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu działalności statutowej;
 41. Udzielanie wsparcia i promowanie działań zbieżnych z celami statutowymi;
 42. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju, demokracji obywatelskiej i aktywizmu w kanałach social-media, wydawnictwach własnych i innych formach komunikacji zmediatyzowanej;
 43. Udostępnianie przestrzeni lokalowej firmom, organizacjom i ruchom nieformalnym, działającym w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 §10

Stowarzyszenie, realizując cele zawarte w § 8, prowadzi:

 1. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie zgodnym z celami statutowymi.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego zgodną z celami z statutowymi.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że:

a)wygenerowane zyski przeznaczane są na działalność statutową.

b)podjęcie działalności gospodarczej i wpisu do rejestru przedsiębiorców wymaga uchwały Walnego Zebrania.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.

 §11

 • Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 • Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej lub z innych instytucji.
 • Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których opracowuje zasady wynagradzania
 • Stowarzyszenie może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności Stowarzyszenia.
 • Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 §12

 • Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 • Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

 §13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 §14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków;
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

§16

  1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
  2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
  2.  wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;

– na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

  1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
  3. rozwiązania stowarzyszenia.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”;
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;
 3. Komisja Rewizyjna.

§19

  1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
  2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§21

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§22

 1. Walne Zebranie jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:
 1. zwyczajne;
 2. nadzwyczajne.
 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane minimum raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków poprzez korespondencję na adres email oraz sms na co najmniej 7 dni przed terminem obrad
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
 4. a) z inicjatywy Zarządu;
 5. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6. c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.

5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

 1. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2.  Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z § 19 ust.1 w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 3. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków. Drugi termin może się odbyć nie wcześniej niż dwie godziny po upływie pierwszego terminu.
 4. Do kompetencji walnego zgromadzenia należą:
 5. a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 6. b) uchwalanie zmian statutu,
 7. c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 8. d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 9. e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10. f) uchwalanie budżetu,
 11. g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 1. h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 2. i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 3. j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 4. k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 5. l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 6. m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 7. n) powoływanie pełnomocnika ds, zawierania umów z zarządem.

Zarząd Stowarzyszenia

§23

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd składa się z 3-5 osób w tym Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy liczby jego członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz kwartał.
 6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
 8. Do kompetencji Zarządu należą:
 1. a) realizacja celów Stowarzyszenia, wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. b) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 3. c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. d) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 5. e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 6. f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 7. g) przyjmowanie i skreślanie członków,
 8. h) prowadzenie spraw Stowarzyszenia, w tym prowadzenie działalności nieodpłatnej.
 9. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 10. Członkowie zarządu:
 11. a) Nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 12. b) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni;

Komisja Rewizyjna

§24

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia.

2 . Komisja rewizyjna składa się z 2-4 osób w tym przewodniczącego

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. Na członka Komisji Rewizyjnej nie może być także powołana osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 2. Członkowie Komisji mają prawo:
 1. uczestniczyć w zebraniu Zarządu z głosem doradczym;
 2. wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 1. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
 2. a) kontrolowanie działalności Zarządu,
 3. b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 4. c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 5. d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 6. e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§25

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 ze zm.).
 3. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 4. a) dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
 5. b) wpływów z działalności gospodarczej
 6. c) dotacji i kontraktów państwowych,
 7. d) zbiórek publicznych i innych,
 8. Środki pieniężne mogą być przechowywane:

-na rachunkach bankowych Stowarzyszenia; -na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych; -w gotówce w kasie Stowarzyszenia.

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczony na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Koszty funkcjonowania Stowarzyszenia pokrywa się z dochodów Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie może odmówić przyjęcia darowizn, spadków i zapisów.
 7. W toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności zabrania się:
 8. a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
 9. b)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

Rozdział VI. Biuro stowarzyszenia

§26

 1. Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia.

a)Pracami Biura kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd.

 1. b) Pracowników Biura zatrudnia dyrektor Biura, działając w imieniu Zarządu.
 2. c) Pracownikami biura mogą być również członkowie stowarzyszenia.
 3. d) W przypadku zatrudnienia Prezesa stowarzyszenia umowę z nim podpisuje drugi członek zarządu.
 4. e) Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Biura.

Rozdział VII. Reprezentowanie stowarzyszenia

§27

 1. Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§28

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków. Drugi termin może się odbyć nie wcześniej niż dwie godziny po upływie pierwszego terminu.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundację lub stowarzyszenie o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.